بارگذاری

بنفش در هاله:

     بنفش در هاله ترکيب قرمز فعال و گرم با آبي آرام و سرد است. در چنين حالتي غالباً مقدار زيادی نيروي الکتريکي دروني وجود دارد که با يک سردي در رفتار ظاهری همراه است. بنفش روشن نشان از ذهني والا با دانش روحي و ظرفيت هاي شهودي است. بنفش شفاف و سرخ فام نشان از حس قوي بشر دوستي است. بنفش تيره احساسات دروني عميق و گرايش هاي کمال گرا را نشان مي دهد. در اين جا يک عشق به رمز و راز، آموزش هاي نخستين و تمايلات عرفاني وجود دارد که بنفش را در يک مسير روحي قدرت مند نگاه مي دارد. بنفش رنگ چاکراي هفتم (چاکراي تاج)، سيستم عصبي خودکار و غده ي پينه آل است.

  • آيا بصيرت و هدف نهايي زندگي تان را دريافته ايد؟
  • با چه نوع مديتيشن به انرژي حياتي جهاني وصل مي شويد؟
  • آيا تا کنون در آن واحد درگير چندين پروژه شده ايد؟
  • آيا با شهود و رهنمودهاي دروني تان در تماس هستيد؟
  • انرژي هاي جسماني و غريزي تان را چگونه ابراز مي داريد؟
  • آيا زميني هستيد و با واقعيت جسماني تان در تماسيد؟
بنفش هاله نورانی چاکرا

ویژگی‌های عملکرد شخصيت‌های بنفش

حیطه
توضیح
جسمانیفرمند (کسي که رفتار و کلامش ديگران را تحت تأثير قرار مي دهد)، خيره کننده، آگاه، فعال فيزيکي، تبديل ايده ها به واقعيت، خلاق، آينده شناس، درهم آميختن ذهنیت و عنیت
عاطفیحساس، اتحاد عرفاني، دانش ژرف، شيفتگي، بصري، احساس گناه، پرده نشين، جستجوگري رها، سنت شکن، مستقل
ذهنیبصيرت، اسراري، نظريه پرداز، شهودي، خلاق، مبتکر، تمايلات را به تصوير مي کشاند، متفکري آينده شناس، کارآزموده، طبيعت علمي
روحیاتحاد سحر و عرفان، دگرديسي سماواتي، وسعت
انگیزشیزندگی در بصیرت، تحقق بخشیدن به تقدیر سماواتی، نیاز به رسیدن به شنوندگی بالا
مأموریتیرهبری و الهام بخشی به انسانیت، تشخیص و بیان ایده های بصری
رشداسراری، دگردیسی معنوی و سماواتی، چشمگیر و ناگهانی
ورزشیمهارت هاي ترکيبي بدني – ذهني مثل تنيس
تجدید قواموسيقي، مديتيشن، روش ذهن/ بدن، يکپارچگي مذکر/ مونث
ارتباطیجهاني، غير شخصي، فرهمند، گيرايي، پرشور، صادق
تعاملیپراحساس، صادق، نظريه پرداز، عرفاني
خویشاوندیمتعهد، متوقع، متمرکز، درميان گذاشتن بصيرت، سفر و الهام
اجتماعی، دوستانضد اجتماعي، انسان گرا، جهاني، جامعه را الهام بخش است و بر مي انگيزاند
جنسی، روابط خصوصیاحساساتي، رانش جنسي قوي، عرفاني، اتحاد تانترايي
مالیقدرت، نفوذ، امکانات نامحدود، پروژه هاي تازه، ايده هاي خلاقانه کافي
موفقیتبا بصيرت زندگي مي کند، افرادي که با او سر و کار دارند، آموزش و دگرديسي مي يابند
حرفه ایخلاق، بديع و مستقل، بيان ايده هاي بصري
شغلیهنرپيشه، هنرمند، سخن دان، توليد کننده، روانشناس، معلم، شفاگر، مخترع

ذهن/ بدن

بنفش ها، پويا، فرمند، اهل بصيرت و قدرتمند هستند. مأموريت آنها در زندگي الهام بخشی و هدايت گري بشريت است، تا او را به سوي عصر جديد اتحاد، فراواني نعمت و کل نگري، هدايت نمايد. بيشتر بنفش ها نيرويي دروني دارند که آنان را به سوي اهم مسايل در زندگي مي راند.

بنفش ها داراي خرد و شهودي قدرتمند هستند. آنان همچنين قدرت جسماني و منابع لازم را براي اعمال تغييرات در زندگي خود و ديگران دارند. بنفش ترکيب ويژگيهاي آبي و قرمز است و سطح جديدي از وجود و ارتعاش را به وجود مي آورد.

بنفش ها بصري و آينده شناس هستند و اميدها و ايده هاي متعالي براي آينده دارند. آنها معمولاً مي توانند “کل” تصوير يک موقعيت را بدون درگيري با جزئيات، ببينند و تشخيص دهند. آنها معمولاً مي توانند آينده را ببيند.

آنها عمدتاً زندگي را از طريق چشم سوم يا بصيرت درون ادراک مي کنند. از آن جا که آنها، گرايش ها و وقايع آينده را تجسم سازي مي کنند، در زمان خود، سرآمد هستند. بنفش ها نيازي به دانستن جزئيات، حقايق و اطلاعات براي حصول و دستيابي به اهداف ندارند.

آنها به کل مطلب و نيروي رانشي علاقه مندند. ايده هاي بديع غيرمتداول آنها و ادراکات اسرار آميزشان اغلب اوقات از ديدگاه ديگران غيرواقعي و همچنين غير عملی است. به بيان ديگر، بنفش ها تئورسين ها هستند. براي آنها بسيار مهم است که پروژه هاشان متجلي شود. بصيرت آنها به آنها اين امکان را مي دهد که علت يا اساس پنهان يک تکنولوژي، موقعيت يا واقعه را ببينند. بنفش ها به آساني قوانين و علل مربوطه را مي يابند و از طريق شهودشان مراحل کار را مي فهمند.

انگيزش آنها ابراز و زندگي با بصيرت به واسطه ي خلاقيت هنري و ابداعانه است. هر چه بيشتر بصيرت درونشان را اغنا کنند، بيشتر خرسند و قانع مي شوند. شخصيت انعطاف پذير بنفش، زندگي را همچون يک جادو تجربه مي کند و دوست دارد دائماً در حال دگرديسي و تحول باشد و نيز به سرعت و به آساني سازش مي يابد.

از آن جا که شخصيت هاي بنفش ويژگيهاي آبي و قرمز را توأماً دارند، براي آنها پذیرش و زندگي با جنبه هاي مختلف بسيار مهم است. جنبه هاي پويايي ذاتي آگاهي، شهود، احتياط، عشق بلاشرط و شفقت آبي با تحرک جسماني، قدرت، شور و شوق و توان قرمز، با هم درآميخته مي شوند. غالباً بنفش ها بدن فيزيکي قوي و پرانرژي دارند. آنها نياز به رهايش قدرت جسماني شان از طريق ورزش يا ديگر تمرين ها دارند. چون آنها ذهن قدرتمندي نيز دارند، ريلکسيشن فعال معمولاً راه مناسبي براي آزاد سازي انرژي در تمامي سطوح است. بنفش ها تشعشعاتي تأثير گذار و گيرا دارند. آنها داراي عمق عاطفي هستند و ديگران را شيفته ي خود مي سازند. آنها خوب مي دانند که چگونه رؤياها را به واقعيت تبديل کنند. ذهن آنها مکاني جادويي است. جايي که آرزوها حقيقي مي شوند. جايي که اتحادي عرفاني بين خالق و مخلوق وجود دارد. برخي از آنها، اکثراً در آينده زندگي مي کنند. آنها مي توانند ذهن شهودي شان را بسط دهند و احساس کنند که در آينده چه پيش مي آيد يا آنکه چه آرزوهايي به تحقق خواهد پيوست. آنها قادرند با جريان انرژي، خود را تنظيم کنند و از طريق شهودشان حس کنند که چه چيز را در پيش رو دارند. علاوه بر اين، آنها توانايي آن را دارند که بصيرت هايشان را رفعت مثبت و آگاهانه ببخشند، تا به بشريت و گذر او به عصر روشنگرانه ي صلح و صفا و قدرت، ياري دهند.

آنها عاشق موسيقي هستند. آنها ارتعاش و قدرت، انرژي زايي افزاينده موسیقی، و ملودي هاي آرام و هماهنگ آن را احساس مي کنند. موسيقي منفي و مخرب، بنفش ها را منزجر، برافروخته و ناراحت مي سازد. براي بنفش ها موسيقي يک زبان جهاني است که انسان ها را با جهان هستي به هم مرتبط مي سازد.

بنفش ها مستقل هستند و نياز به فضايي بسيار، براي خودشان دارند. آنها نياز به خانه اي بزرگ با فضاهاي باز دارند. بعضي اوقات يک قصر نيز براي ميدان انرژي وسيع آنها بسيار کوچک است. آنها نياز به فضايي عاطفي و فيزيکي هوشمند دارند. اگر آنها در يک شهر يا جامعه ي کوچک باشند، ناصبور مي شوند، چراکه تجسم هايشان را بايد در بُعد جهاني بيان کنند.

بنفش ها ممکن است از بيرون به نظر سرد و پرده نشين آيند، اما در درون بسيار عاطفي، احساساتي و سرشار از اشتياقند. آنها مراقب عواطفشان هستند، زيرا عمق احساسات و حساسيت هاي آبي و شور و اشتياق قرمز را دارا هستند. آنها به راحتي صدمه مي بينند و در نتيجه ممکن است چهره اي سرد به خود بگيرند، تا بدين وسيله تاکتيک حفاظتي، اتخاذ کرده باشند. اعمال فشار بر ديگران مبني بر داشتن عزت نفس، قدرت و اعتماد به نفس بدين معني نيست که خود داراي اين ويژگيها هستند. بنفش ها معمولاً شکي همراه با احساس تزلزل دارند. بزرگترين چالش بنفش ها اعتماد به شهود و بصيرت دروني شان است. گرايش قوي آنها به سمت خود انتقادي و کمال، آنها را دچار احساس گناه و بي ارزشی مي کند. بخشي از ذهن بنفش ممکن است فکر کند که مي توانسته است همه چيز را بهتر، سريعتر و مؤثر انجام دهد. حتي بعد از اتمام موفقيت آميز يک پروژه، ممکن است اشتباهاتي جزئي را ببينند که پيش از آن متوجه نشده بوده اند. اين امر، باعث به وجود آمدن احساس پشيماني مي شود.

بنفش هاي غيرمتعادل معمولاً از خود مي پرسند که چرا چنين احساس قوي براي انجام چنين کار مهمي دارند. برخي، متحريند که چرا آنها همچون ديگران نيستند و وجودي مشتعل براي خلق آثار ويژه دارند. برخي اوقات احساس مي کنند که براي انجام اين کار شایسته نیستند، شخصيت هاي موفق و معروف، کساني که اهداف و تجسماتشان را محقق مي سازند، معمولاً با چنين تزلزلاتي در طي راه مواجه مي شوند.

بنفش هاي بي قدرت، خود بزرگ بين، پرطمطراق و خود شيفته مي شوند. آنها فکر مي کنند از بقيه بهترند. يک بنفش خود خواه خصلت هاي ديکتاتورها را به خود مي گيرد و در پرستش و ستايش خويش، مي آرامد. بسياري از بنفش هاي ضعيف به ايده ها و بصيرت هاي خود اعتماد نمي کنند. آنها امکانات متعددي را مي بينند اما سردرگم و مبهوت مي شوند. يک چالش رايج براي بنفش هاي ضعيف اين است که پروژه هاي متعددي را يکجا متقبل مي شوند، و آنگاه بهانه تراشي مي کنند. آنها غيرواقع گرا و بسيار دور از واقعيت هستند و همين باعث مي شود که مغلوب، شکسته و بي توان شوند.

اگر بنفش ها بصيرتشان را درنيابند و با شهودشان در اتصال نباشند، از تأثير گذاريشان براي کسب ثروت يا موقعيت برتر اجتماعي استفاده مي کنند. آنها ممکن است با دست يازيدن به قدرت موفقيت و ثروت، فقدان روحانيتشان را جبران کنند.

روحانيت براي بنفش ها حياتي است. آنها خدا را در هر چيزي که وجود دارد، من جمله خودشان، مي بينند. ديدگاه آنها از روحانيت، آگاهي جهانی يا کيهاني است که مستقيماً به آنها و نيز به درون وجود آنها متصل است. بنفش ها مي فهمند که خدا درون همه چيز هست و ما به عنوان ابناء بشر، باز خودمان را توسط واقعيت مان خلق مي سازيم. ما مخلوقات قدرتمند الهي هستيم. سرنوشت مطلوب آنها زندگي در روحانيت است.

آنها در اين وضعيت جادويي ذهن، راضي و خرسند، زندگي مي کنند؛ جايي که جهان هستي آنان را در برمي گيرد و تمام آنچه مورد نياز آنهاست، را برايشان مهيا مي سازد.

زندگی اجتماعی

بنفش ها ممکن است ظاهري ضد اجتماعي داشته باشند. آنها شديداً علاقه مند به مکالمه ي با مفهوم و عميق درباره ی پروژه ها و ايده های مهم هستند، تا اين که با دوستان وقت گذراني کنند و حرف هایي رايج و معمولي بزنند. تعامل هاي اجتماعي براي آنان غير ضروري و خسته کننده است، مگر آن که دليلي موجه براي آن بيايند.

بنفش ها پيش از هر چيز به شناخت تجسم هاي دروني و تمرکز بر تحقق و تجلي ايده هاشان مي پردازند. اين مطلب، گاهي اوقات بين آنان و افراد جامعه از جمله همسر و دوستان، فاصله ايجاد مي کند. در عين حال، گاهي از “غار” شان بيرون مي آيند و به تفنن و لذت هاي زندگي که به آنان عطا شده، مي پردازند. فقط نبايد با تجسم هايشان دچار وسواس شوند.

بنفش ها بسيار راغبند تا جامعه، ملت و حتي کل سياره را حمايت کنند. آنها نياز به خدماتي دارند که ايجاد تحول و قدرت بخشي، براي بشريت نمايد. مشکل آنها صبوري است: يعني آگاهي از اين که تغييراتي که آنها در پي اش هستند ممکن است گاهي دور باشد و لاجرم در عصر کيهاني محقق شود، نه در زمان خود آنها.

بنفش ها مي توانند در جامعه، الهام بخش شيوه هاي جديدي از خلق فردايي باشند که پر از هماهنگي است، مأمني که بشر بدون جنگ زندگي کند، سياره ی زمين همچون يک دستگاه واحد باشد و کل هستي فارغ از مذهب، اعتقاد يا جامعه اي که ما بدان تعلق داريم، را در چتر حمايتش حفظ نمايد. اگر ما با قدرت جهاني متصل شويم، جريان انرژي حياتي و ماهيت وجودي مان را درک کنيم، و اگر خودمان را با کل هستي هم راستا سازيم، مورد حمايت بي کران قرار خواهيم گرفت.

خویشايندی و صميميت

هر چند تزويج امري مهم است، اما ممکن است براي بنفش ها در اولويت قرار نگيرد. آنها نياز به همسري دارند که تصورات آنها را بفهمد، در مسيرهاي مشابه، هم پرواز آنان باشد و منبع الهام آنها شود.

بنفش ها هيجان جنسي را دوست دارند و بسيار پراحساس هستند. آنها ترجيح مي دهند رابطه ي جنسي عرفاني داشته باشند؛ بدين مفهوم که يگانگي و ارضاي جنسي، راهي روشن به سوي درخشندگي و همجوشي مذکر / مؤنث باشد، آنجا که ديگر دوئيتي باقي نماند. اتحاد جنسي تجربه اي کيهاني است که در حین آن، دو وجود انرژيايي، يکي مي شوند.

بنفش ها به هيجان و تحريک جنسي در رابطه شان نياز دارند. آنها به احساسات همسرشان آگاه هستند و عواطف و افکارشان را مي فهمند.

بنفش ها وقتي تمام تمرکز عاطفي شان بر همسرشان باشد، متوقع و انحصارجو مي شوند. از آنجا که بنفش ها به طور تمام و کمال با همسرشان آميخته مي شوند، مي خواهند از شخصيت آنان بدون فوت نکته اي آگاه باشند. بنفش ها مستعد هستند که آنقدر با همسرشان مشغول شوند که ديگر دوستان را فراموش کنند. بنفش هاي ضعيف ممکن است ايجاد خفقان کنند.

اگر همسرشان همپاي آنان جواب عشق و احساس آنها را ندهد، مشکلات جنسي زيادي پيش خواهد آمد. بنابراين، آنان بايد زندگي دوستانه ي متعالي را فراهم سازند. آنها فکر مي کنند که همسرشان بايد يار غار آنان باشد و اهداف ويژه اي را با آنان دنبال سازد.

بنفش ها دوستدار شهوت و قدرت قرمزها هستند. آتش ميان آنها محسوس است. اگر بنفش ها، سبز پررنگ را بپذيرند و او را قبول داشته باشند، مي توانند خويشاوندي موفق و کاميابي با هم داشته باشند. بنفش ها نياز دارند تا شخصيت نارنجي ها را درک کنند، ضمن اين که به آزادي و استقلال هم احتياج دارند.

نارنجي زردها و بنفش ها، زوج هاي خوبي براي هم هستند. در عين حال که بسيار با هم متفاوتند، يکديگر را همچون يک گروه حمايت مي کنند و هرکدام خصوصيات متضادشان را به ميان مي آورند. بنفش ها با ايثار، نيروي محرکه و بصيرتشان مجذوب زردهاي بازيگوش و آسان گير مي شوند. آبي ها دوست دارند در کنار بنفش ها باشند و مي توانند زوج هاي مهربان و حمايت کننده باشند.

از آنجا که بنفش ها مي خواهند دامنه ي رابطه را رهبري کنند، دغدغه شان اين است که مطمئن شوند که آيا به اندازه ي کافي به همسرشان توجه داشته اند يا خير. عموماً بنفش ها به همسري نياز دارند که بصيرت ايشان را مورد حمايت قرار دهد و زندگي برانگيزاننده و پرشوري را با آنها داشته باشند.

امور مالی و شغلی

بنفش ها بايد بصيرت و نوآوري شان را مبتکرانه متجلي سازند. مهم نيست که در چه حيطه اي مشغول به کار هستند، آنها راه کارهايي تازه براي کار موثرتر خواهند يافت.

بنفش ها نيازي به هزينه ي بيشتر براي استفاده ي خصوصي ندارند. آنها از پول دريافتي براي قدرت و نفوذ و رفاهي که مهيا شده است، لذت مي برند. اين امر به آنها امکان تجلّي روياها و تصوراتشان را مي دهد. پول به آنها آزادي و قدرت ايجاد تحول را در اين سياره مي دهد. بنفش ها در مواجه با پول مراقب و کمي خودخواه هستند.

بنفش ها رهبر زاده شده اند. اگر آنها از توانايي رهبري فرمندي شان براي بهبود بشريت و انسانيت استفاده کنند، ديگران شيوه ي قدرتمند و صادقانه ي آنان را خواهند پذيرفت؛ مقاومت در مقابل فرمندي و نيروي جادويي آنان، کاري صعب است.

وقتي بنفش ها قوي هستند، به نظر مي رسد که جهان همچون يک جادو، بي هيچ تلاش، تمام درها را به سوي آنان گشوده است. آنان در مورد قوانين زندگي، دانش و خردي دروني دارند، آنان به ما مي آموزند که به جريان هاي دروني مان اعتماد کنيم و بدانيم که کل هستي هر لحظه ما را در حمايت خود محفوظ مي دارد. اگر ما به انرژي حياتي هستي متصل شويم، زندگي بي هيچ شائبه اي خود را آشکار مي سازد.

بنفش ها فوق العاده باهوش و آگاه هستند و قادرند لايه هاي پنهان هر چيز را ببينند. آنها هميشه در جستجوي قوانين يا الگوها هستند و با تفکر تحليل گرشان قادرند، علت و معلول وراي هرچيز را دريابند. آنها اکثر موقعيت ها را، ذهني و عاطفي مي آزمايند و نيز بياني شهودي و مبتکرانه دارند، که حاصل آن ارائه راه حل هاي بديع و تازه خواهد بود.

بنفش ها مشاغلي را انتخاب مي کنند که به آنان آزادي عمل مبتکرانه دهد. آنان قوياً، معتقد به اهداف متعالي در کار هستند. ایشان معمولاً به سمت صنعت نمايش، رسانه يا حيطه ي ارتباطي کشيده مي شوند، زيرا شخصيتي جادويي و تأثير گذار دارند. آنان مي دانند چگونه از ابزارهاي مهيج، براي ايجاد تحولات ارزشمند و مهم استفاده کنند، تا پيام هايشان را به سراسر اين کره ي خاکي ابلاغ دارند.

از ديگر حيطه هايي که بنفش ها معمولاً بدان مي پردازند، مي توان به فلسفه، مذهب، اکولوژي، موسيقي، ادبيات، هنر، تشکل هاي پيرو انسان گرايي و تکنولوژيهاي آينده شناسي، اشاره کرد.

برخي از مشاغل بنفش ها عبارت است از: هنرپيشه، موسيقي دان، هنرمند، سخن دان، طراح، توليد کننده، کارگردان، عکاس، کارهاي اجتماعي، معلم معنوي، اقتصاددان، مالک تجاري و مخترع.

سلامت، بهبود و رشد

اگر بنفش ها بياموزند که انرژيهايشان را متمرکز سازند، به بصيرتشان اعتقاد و اعتماد داشته باشند، و در واقعيت زميني بمانند، هر چيزي را مي توانند به دست آورند. زندگي با بصيرت، توأم با اشتياق قلبي، هميشه آنها را به سوي تحقق اهدافشان رهنمون مي سازد.

بنفش ها نمي توانند تجسم هايشان را محصور سازند. به هر تقدير، آنچه مهم است، اين است که در يک زمان بر يک پروژه ي خاص، متمرکز شوند. طرح نقشه هاي دقيق و شفاف و سازماندهي مداوم، به آنان کمک مي کند، تا به اهدافشان برسند و تصوراتشان را عملي سازند.

بنفش ها نيرويي دروني و قوي دارند که آنها را به سمت دروني ترين تجسماتشان مي راند. آنها اگر در مقابل اين روياهاي درون ايستادگي کنند و از آنان دور بمانند، ناخرسند خواهند شد. مواجه با ترديد و احساس ناسزاواري براي آنان بسيار دشوار است. اگر آنها بدانند که بصيرتشان به جهان هستي متصل است، خواهند توانست تمرکزي شفاف، بر آينده ی شگفت داشته باشند.

بنفش ها بايد اوقاتي را به خود اختصاص دهند، تا به ژرف انديشي متمرکز بپردازند. اين کار به آگاهي آنان نسبت به ديد درونشان، کمک مي کند.

مديتيشن هاي عميق، که آنان را به جريان انرژي حياتي متصل مي سازد، تانترا يوگا و گوش دادن به موسيقي هماهنگ و نيروزا، ابزارهاي مهمي هستند، که کمک مي کنند بنفش ها متمرکز باقي بمانند. همچنين اگر لباس بنفش بپوشند، يا اين که پيرامونشان را بنفش کنند، قوي تر خواهند شد. در زندگي عشقي شان، وجود يک همسر پراشتياق، مهربان و حمايت گر بسيار بنيادين است.

بنفش ها شور و شوقي بي نظير براي زندگي دارند. اگر جريان انرژي حياتي تمام و کمال باشد، آنها قدرتمند خواهند بود. رسالت آنان اين است که به خاطر داشته باشند، که جهان از انرژي ساخته شده است و به مجرد اينکه آنان به اين انرژي وصل شوند، موهبت بي پايانی را در خود مي يابند.

وقتي بنفش ها، جايگاه خود را در جهان هستي و نقشي را که در چرخه ی توليد کيهاني به عهده دارند دريابند، و اتصال دروني شان را به نيروي جهاني احساس نمايند، مورد حمايت بي شائبه قرار خواهند گرفت. موفقيت آنها در ظهور هماهنگي آنها با کل هستي است. زندگي براي يک بنفش، جادويي، عرفاني و ماجرايي عظيم در جاده ي خود سازي است.

بالا
error: Content is protected !!