بارگذاری

نیلی در هاله:

     نيلي نشان دهنده ی حس دروني قوي، صلح و آرامش است. نيلي روشن و شفاف نشان دهنده ی احساسات دروني عميق همراه با شهودي قدرتمند است. ارتباطات شما روشن و عميق، توأم با حس عاشقانه است. نيلی کدر و تيره به مفهوم فقدان انرژی جسمانی، عواطف مضطرب و افسردگی است. طبيعت درون گراي شما مي تواند شما را از اطرافيان جدا سازد و حس تنهايی يا گريز را در شما ايجاد نمايد. نيلي رنگ چاکراي شش (چشم سوم)، گوش ها، چشم ها، بيني، سينوس ها و غده ي هيپوفيز است.

  • آيا بيشتر از خودتان به فکر ديگران هستيد؟
  • آيا ايجاد خط مرز و گفتن “نه” برايتان مشکل است؟
  • آيا موفق به ارتباطي سالم، عاشقانه و مطلوب مي شويد؟
  • آيا عميق ترين عواطف و احساساتتان را به ديگران بيان مي کنيد؟
  • آيا وقت کافي براي استراحت و تجديد قواي خود صرف مي کنيد؟
  • آيا به شهودتان گوش مي دهيد و از آن پيروي مي کنيد؟
  • آيا زميني هستيد و با واقعيات جسماني تان در تماسيد؟
نیلی هاله نورانی چاکرا

ویژگی‌های عملکرد شخصيت‌های نیلی

حیطه
توضیح
جسمانیاحساسات بدني عميق، بدن جسماني حساس، ژرف انديش، موجودي که در عين حال هم مرد است هم زن
عاطفیعشق جهاني، آگاهي، عمق احساسات، ارتباط دروني، متعهد، وفادار، فلز آب ديده، سرسپرده، زاهد، معصوم
ذهنیآگاه، روشن، هنرمند، درخشش، خلاقيت، استقلال، شهود، دانش درون، ذهن برتر، جان فشاني
روحیدانش برتر، حقيقت، روحانيت، عشق جهاني، آگاهي، ناخوآگاه، تجربه ي لايه هاي دروني وجود
انگیزشیبه دنبال حقيقت برتر، عشق بلاشرط و رهنمود درون
مأموریتیتکامل روحي، عشق و خدمتگزاري، بيان دانش درون، خود شناسي
رشدآگاهي دروني، تغييرات شهودي، هدايت به واسطه ي دل
ورزشیپياده روي، رقص، شنا، مديتيشن، تمرين ها و روش هاي روحي
تجدید قوامديتيشن، موسيقي، ايجاد فضاي شخصي، وصل به خداي دروني خويش، کارگاههاي روحاني، سفر به اماکن مذهبي
ارتباطیصداي ملايم، شهودي، ارتباط دروني با اتصال به جنبه هاي زنانه
تعاملیملاحظه گر، مراقب، عملکرد آگاهانه و الهي، مشفق
خویشاوندیمراقب، عميق، دل رحيم، روح با روح، اتصالات روحاني
اجتماعی، دوستانتبعيت از رهنمودهاي دروني، يکي يکي، دوستان صميمي کم
جنسی، روابط خصوصیعميق، تجارب الهي، مراقب، فقط با همسرشان برخورد گشاده دارند، عرفاني
مالیانديشه روشن، در اولويت نيست، تبعيت از ارزش ها و حقايق برتر
موفقیتاتصال به خدا و خویش برتر، احیای عشق و روحانیت در زمین
حرفه ایخدمت به ديگران، زندگي در هماهنگي با اعتقادات و حقايق برتر
شغلیدرمانگر روحي، معلم، موسيقي دان، هنرمند، کارگزار اجتماعي، نويسنده

ذهن/ بدن

شخصيت هاي نيلي زندگي را از طريق احساسات دروني عميق و شهودشان تجربه مي کنند. اين شخصيت هاي آرام و عميق، با خود دروني شان در ارتباطند. جستجوي حقيقت و آگاهي درتمام طول زندگي به  آنها اصالت و درخششي تابانيده است که در هيچ يک از رنگ های ديگر پيدا نمي شود.

نيلي ها ميل شديدي به بيان روحياتشان دارند. آنها احساسات و ادراکات بسيار عميقي از زندگي دارند. نيلي ها با آگاهي قدرتمندي زاده شده اند و حتي در کودکي مي دانند، که هستند و چه خواهند بود. به نيلي ها نمي شود گفت، چه کنند، چگونه فکر کنند، چه احساسي داشته باشند، يا اين که حقيقت چيست، آنها خود مي دانند. رهنمود درون، تمام اطلاعات دروني مورد نياز را به آنان مي دهد.

هدف نيلي ها، تجربه زندگي به عنوان يک وجود جهاني آسماني، توام با اشتياق و عشق بلاشرط است. زندگي براي آنها همچون يک اقيانوس بي کران است که لبريز از نيروي عشق الهي، زمينه هاي باور نکردني و ماجراهاي بزرگ است. نيلي ها اگر بتوانند احساسات روحاني و عاشقانه شان را بيان کنند و بدانند که جهان پيرامون آنها پيام هاي الهي را قدر مي داند، آنگاه راضي مي شوند.

نيلي ها از ارزش هاي شخصي و سيستم اعتقادي شان بسيار احساس افتخار مي کنند. آنها، ايده ها، اعتقادات و انديشه هاي استاندارد ديگران را نمي پذيرند. قدرت و نيروي دروني آنها، محصول اتصال با خدا يا عشق است. براي آنان عشق جهاني، نيروي متصل به هستي است. نيلي ها مي دانند که تمام ابناء بشر وجودي آسماني دارند. بشر نه تنها وجودي جسماني، عاطفي يا ذهني دارد، بلکه وصل به قدرتي برتر است که خدا، روح يا ذات مطلق ناميده می شود.

نيلي ها همچنين مي دانند که همه چيز در جهان هستي، از درون به هم متصل اند. هيچ چيز منفصل نيست. همه ما يکي هستيم. اين دانش، براي آنان چالشي بزرگ براي فهم و پذيرش شيوه ها و راههايي که برخي افراد بشر در مورد خود و مادر زمين اتخاذ مي کنند، ايجاد مي کند. براي آنها سخت است که ببيند در جهان چه مي گذرد و آنان مبهوت، غمگين و عصباني نشوند.

نيلي ها رهبران آينده هستند. به نظر مي رسد که آنها فهم و آگاهي ذاتي را از زندگي بشر و درگيريهاي جهاني دارند. آنها نيازي به حقايق، آمار يا اطلاعاتي که ثابت کند که سياره ما نياز عمده اي به دگرگوني دارد، ندارند. آنها همچنين نياز به دليل، براي کمک به بشريت در جهت ارتقاي روحي، ندارند. نیلی ها به ما نشان مي دهند که ما مخلوقاتي قدرتمند و روحاني هستيم که براي حقيقت وجودمان برخاسته ايم؛ و آنها خود اين ادراک را به سادگي انجام مي دهند: آنها خودشان هستند.

نيلي هاي متمرکز، انرژي و قدرت هدايت بشر را به سوي عصر روشنگري و برتريت بشري دارند. ایشان در گذشته، معمولاً در گروهها و تشکل هاي مذهبي يافت مي شدند. اين راه، تنها شيوه ي پرداختن به روحانيت و کشف خداي درون بود. امروزه، شخصيت هاي نيلي، آزادي زندگي در احساسات دروني را دارند و نيازشان را به ارتباط با خدا با رهايي بيشتري، در جهاني که به راستي براي حقيقت به پا گرديده است، پاسخ مي دهند.

ظاهر نيلي ها، ملايم، حساس و گاهي همچون موجودي است که هم خصوصيات مردانه و هم خصوصيات زنانه را دارد. آنها در درون خود جنبه هاي مردانه و زنانه را يکپارچه ساخته اند. آنها روحانيتي پيشرفته دارند و از آنجا که ظاهري غيرمعمول دارند به نظر ديگران، درون گرا يا خيره سر مي آيند.

وقتي نيلي ها قوي هستند، آگاه، درخشان، خلاق و مستقل و داراي احساسات عميق و شهودي قوي هستند. آنها از رهنمودهاي دروني تبعيت مي کنند و با حقايق متعالي پايدار مي مانند، چراکه مي دانند که زندگي سرشار از وحدت، شفقت و عشق است. آنها انديشه هاي روحاني را بسي والاتر از شخصيت هاي فيزيکي مي فهمند. نيلي ها به قوانين متعالي علاقه ي بيشتري دارند، تا اعتقادات اجتماعي يا واقعيت هاي فيزيکي. هيچ فشار اجتماعي آنها را مجبور به تبعيت يا مدارا به چيزي نمي کند، که آنها موافقش نيستند.

نيلي ها هوششان را با فهم و آگاهي متعالي شان يکپارچه ساخته اند. آنها ادراکي روشن از بشريت دارند و توسط شهودشان هدايت مي شوند. آنها اساساً مي دانند چه کسي هستند و در زندگي چه هدفي دارند. بينش و خرد آنها از جايي متفاوت از منبع رايج، محدود و دانش هوشمندانه نشأت مي گيرد.

نيلي ها، نيازي به فهم انديشه هاي ذهني ندارند. آنها زندگي را از طريق ذهن هوشمند يا عقلایي، پردازش نمي کنند. آنها متفکراني شفاف و روشن هستند. اما زندگي را بيشتر از طريق شهود و احساسات ادراک مي کنند. نیلی ها بيشتر انديشه هايي غير سنتي دارند، که شايد از نظر ديگران فوق طبيعي باشد.

نيلي ها، بدن هايي حساس دارند. براي بيشتر آنان، فعاليت هاي فيزيکي شديد، بيش از حد خشن و آزاردهنده است. آنها فعاليت هاي فيزيکي ملايم و متعادل را به ورزش هاي پرتنش و رقابتي ترجيح مي دهند. فعاليت هاي مورد علاقه ي آنها، شامل پياده روي، دويدن يا تمرين هاي مديتيشن مي باشد. ممکن است آنها خلاقيت خود را از طريق رقصيدن، نقاشي کردن، نوشتن يا ديگر فعاليت هاي هنري ابراز دارند.

نيلي ها سيستمی پيشرفته و متعالي و آگاهی غير متداول دارند. آنها قادرند انرژيها، عواطف، احساسات يا حتي ارواح، هاله ها و ديگر ابعاد را حس کنند. ارتعاش بالاي آنها به آنها اجازه مي دهد که به ديگر ابعاد وجود حرکت کنند. نیلی ها همچنين، بسيار به خدا نزديکتر هستند، چرا که بارها، تنها با وجودشان، انرژيهاي الهي را بروز داده اند.

نیلی ها بسيار معصوم و درستکارند. آنها بايد در مطابقت با قوانين متعالي زندگي کنند. آنها مي دانند که ما همه مخلوقاتي الهي در يک سياره بزرگتر هستيم. زندگي هدف مند است و ما به عنوان ابناء بشر در حال خلق واقعيت وجودي مان هستيم. در حالي که بسيار صادق و مستقل هستيم، در همان حال بسيار دلسوز و پذيرا هستيم.

نيلي ها نياز دارند محل زندگي و کارشان آرام و متعادل باشد. آنها به خاطر حساسيتشان نياز به آرامشی فراگير دارند تا آنها را متعادل نگه دارد.

اگر نيلي ها از مشی خودشان تبعيت نکنند، خشمگين و خود آزار مي شوند. آنها همچنين ممکن است از لحاظ عاطفي، منقبض و درون گرا شوند و از دوستان و جامعه منزوي گردند. تفکر محتاطانه و خشک و عدم توانايي بيان احساسات و حقايق دروني باعث مي شود، آنها احساس اضطراب و تنهايي کنند. وقتي نيلي ها ضعيف مي شوند، ممکن است هراسان و سردرگم شوند، به مواد مخدر و الکل روي آورند، تا بدین ترتیب از گيجي فرار کنند و صداهاي درونشان را ساکت نمايند. وضعيت اخير سياره، چيزي است که آنها نمي توانند تصور آن را بکنند و آن را بفهمند. حيرت آنان اين است که چگونه انسان مي تواند تا اين حد ناآگاه و غيرروحاني باشد؟

براي آنان سخت است که به صداهاي درون اعتماد کنند و در قدرت خود باقي بمانند. آنها بايد فعالانه زندگي کنند؛ بدين مفهوم که با خدا و جهان هستي متصل باشند. و اين حقيقتي است که آنها خود، از آن نشأت گرفته و آن را در دل مي دانند. آنها مي توانند به ما طرحي بزرگتر از زندگي را بفهمانند، همان زندگي که ما همه بخشي از آن هستيم.

زندگی اجتماعی

نيلي ها در وضعيت قدرت، از قوانين و تقاضاهاي اجتماعي تبعيت نمي کنند. آنها از درون مي دانند که براي چه زندگي مي کنند. نيلي ها با صداقت و روحانيت عمل مي کنند و به آساني ايده هاي غلط يا جاه طلبي هاي سياسي مبتني بر خود خواهي را مي بينند. آنها گرايش به انزوا و کنار کشيدن از جامعه را دارند، چراکه معمولاً با چنين قوانين متعالي که در درون دارند، از جانب دیگران مورد سوءتفاهم قرار مي گيرند.

در حالت قدرت، نيلي ها آموخته اند که در جامعه، درون فضاي شخصي و محفوظشان زندگي کنند و وظايفشان را ايفا نمايند. آنها راههاي ابراز آمال دروني شان را به صورت تلاش هاي خلاقانه آموخته اند که آنها را به سوي دنيايي بهتر هدايت و متأثر مي سازد. نيلي ها دوستان نزديک کمي دارند که مي توانند به آنان اعتماد کنند. آنها فوراً دوستان قديمي و کهن و زوج هاي روحي شان را مي شناسند.

نيلي ها در حالت ضعف، ممکن است تسليم جامعه شوند و حقايق و دانش دروني شان را سرکوب کنند. آنها درون گرا مي شوند و پشت سر نظرات محافظه کارانه و خشک پنهان مي گردند. معمولاً نيلي ها از گروههاي مذهبي افراطي يا تشکل ها فاصله مي گيرند.

نيلي ها نياز به موقعيت هايي دارند تا با خدا باشند، تا مفاهيم دروني و اهدافشان را از زندگي بيان کنند.

نيلي ها ممکن است عنوان متداول اجتماعي را نداشته باشند. آنها بسيار حساس هستند، دردها و گرفتاريهاي ديگران را آنقدر احساس مي کنند که بايد مراقب تعامل هايشان باشند. آنها ترجيح مي دهند که مردم را بر پايه ي روحانيت و عشق ملاقات کنند.

خویشايندی و صميميت

نيلي ها به همسراني احتياج دارند که آنها را تغذيه و تقویت کنند، براي آنان ايثار کنند و آنها را درک نمايند و به آنان اجازه دهند تا مستقل باشند. آنها در انتخاب همسر مراقب هستند، اما هنگامي که جفت و يار صميمي شان را انتخاب کردند، به او وفادار و پايبند مي مانند و تنها يک جفت اختيار مي کنند.

نيلي ها بايد همسري داشته باشند که افکار تکامل يافته ي آنان را درک کند. آنها همسراني متين و متعهد هستند که همچون دوست و همراه با آنان مي مانند. نيلي ها معمولاً انرژي هاي مردانه و زنانه را به طور متعادل در خود دارند. آنها حس قويي از جنسيت خود دارند.

آنها دوستداراني بزرگ هستند. به محض آنکه روحي مطمئن و سازگار ببينند، سرشار از اشتياق و عشقي عميق مي شوند. رابطه ي جنسي يک تجربه روحي قوي است که دو وجود انرژيايي به يگانگي کيهاني مي رسند. بيشتر آنان در وضعيت قدرت خويشتن داري نمي کنند. رابطه ی جنسي يک ابزار مردانه يا زنانه يا يک فعاليت جسمي نيست، بلکه يک اتحاد روحي از دو وجود سماواتي است.

نيلي ها دوست دارند با ارغواني ها، بنفش ها يا سفيد ها باشند. به آنها الهام شده است که ارواح تابناک روحاني ديگر در اين سياره شکوفا ميشوند. براي انواع شخصيت هاي فيزيکي همچون قرمز و نارنجي، ايجاد يک رابطه ي سالم و دوستانه با نيلی ممکن است همراه با چالش باشد، چرا که ديدگاه آنان نسبت به زندگي بسيار متفاوت است. زردها و نيلي ها دوست دارند با هم بازي کنند و خوش باشند. شخصيت هاي سبز مي توانند با تواناييهاي روشن و شفاف ذهني نيلي ها تعامل داشته باشند.

همچنين نارنجي زردها و قرمزهاي پررنگ رويکردي محافظه کارانه نسبت به زندگي دارند. اما ممکن است عمق و عشق دروني نيلي ها را درک نکنند. تا زماني که نيلي ها ارتباطي دروني با همسرانشان احساس کنند، زوجهايي بسيار مهربان و پر اشتياق خواهند بود.

امور مالی و شغلی

نيلي ها باهوش هستند و نيز آگاهي دروني را با حساسيت عاطفي در مي آميزند. از آنجا که آنها بسيار مشفق هستند، غالباً مشتاقند تا با ديگران کار کنند و آنان را حمايت کنند. نيلي ها وفا دارند. آنها هرگز دروغ نمي گويند، تقلب يا دزدي نمي کنند. دوستان و همکاران مي توانند هميشه به آنان اعتماد کنند. صداقت و دوستي آنها مي تواند به بسياري از موقعيت هاي مبتکرانه و تجاري منجر شود.

نيلي ها مشکلاتشان را با تکيه بر حواس دروني حل مي کنند. اگر به درون خويش نگاه کنند، هميشه جواب مربوط را دريافت خواهند کرد. آنها هنگامي که قادرند در هماهنگي با عقايدشان زندگي کنند، همچنين هنگامي که بتوانند به ديگر روح هاي اين سياره کمک کنند، شادترين اند. آنها وقتي بدانند که به شهودشان متصلند و با حقايق متعالي زنده اند که استحقاق آن را دارند، احساس موفقيت مي کنند.

نيلي ها معمولاً در خدمات يا مشاغل هنري در جامعه، ياري رسان و حمات گر هستند. وقتي آنها قوي و متعادل هستند، هميشه مي دانند که وظيفه اي در انتظار آنان است. نيلي ها مشاغلي را ترجيح مي دهند که به آنان اجازه دهد تا آزادانه با شکل هاي متفاوت زندگي در ارتباط باشند. آنها دوست دارند بدن، ذهن، قلب و روح را يکپارچه کنند. کاري را که آنها انجام مي دهند، بايد در هماهنگي با اعتقادات و ادراکات آنها از زندگي باشد. آنها بايد کارشان را دوست داشته باشند. آنها از تمام مشاغلي که ديگران را حمايت مي کند، لذت مي برند. از آنجا که نیلی ها خيلي به خداوند و انرژي حياتي هستي نزديک هستند، مي توانند درمانگران روحي قدرتمند، مشاور و معلم خوبی باشند.

برخي از مشاغل نيلي ها عبارت است از: درمانگر روحي، معلم، موسيقي دان، هنرمند، پرستار، مادر، کارگزار اجتماعي، پرستار بچه، نويسنده، طراح.

سلامت، بهبود و رشد

نيلي ها اگر به شهودشان اعتماد کنند، سالم مي مانند. وقتي آنها اعتقادات و احساسات دروني را ابراز مي دارند مي توانند محيطي را خلق کنند که آرامش، عشق و درک از آن تابيده شود. ممکن است بدن آنها آسيب پذير باشد، زيرا آنها به بي تعادلي و اضطراب محيط پيرامون حساس هستند. ظاهر زنانه / مردانه ي آنها و همچنين شخصيت و عقايدشان، با انديشه ي اجتماعي مذکر/ مونث و درست ها و نادرست ها، در نزاع است. بنابراين آنها بايد خود را با شرايط تطابق دهند.

نيلي ها نياز به محيطي دارند که بتوانند در آن متمرکز، آرام و در تماس با رهنمودهاي درون باشند. دنياي پيرامون آنها کمي پر سر و صدا و خشن است.

اگر نيلي ها در تعادل باشند، به آساني نيروهايشان را باز مي يابند. آنها مي دانند که بخشي از اين سيستم وسيع انرژي و آگاهي کيهاني هستند. وقتي ذهن و بدنشان را تداوم ببخشند، خواهند توانست به جريان انرژي هستي وصل شوند. نيلي ها توانايي دارند که خودشان را از درون احياء و درمان کنند.

نيلي ها نياز به برقراري ارتباط با مأموريت و بصيرت شخصي شان در زندگي دارند. آنها مي دانند که زندگي مفهومي دارد و همچنين مي دانند که آنها جزيي از کل يعني خدا هستند. برای نيلی ها مديتيشن و نماز ابزارهاي مهمي براي نيل به تعادل، هماهنگي و قدرت است. آنها تمام جواب هاي سؤالاتشان را دريافت خواهند کرد، اگر از نيروي متعالي، طلب راهنمايي کنند. آنها با زندگي آگاهانه و ابراز اعتقاداتشان در مورد عشق و ادراک، هماهنگي خلق مي کنند.

چالش نيلي ها گام برداشتن به سوي دنياي واقعي با حس قوي بدن، ذهن، قلب و روحشان است. آنها الگوي تعادل کامل شيوه ي زندگي هستند. شايد پرچالش ترين و حتي پر پاداش ترين رسالتي که بر دوش آنهاست، اين است که عزمشان را براي اعتقادات و عقايدشان، راسخ کنند و سپس آن عقايد را احياء نموده و ديگران را نيز در پذيرش و عمل به آن ترغیب کنند. آنگاه است که خود و جهان را قدرتي ديگر مي بخشند.

بالا
error: Content is protected !!