بارگذاری

تفسیر رنگ ارغوانی

ارغوانی در هاله:

     ارغواني ترکيب بنفش بصيرت و هنري با سفيد اتري و روحي است. ارغواني نشان دهنده ي شهودي قوي و قدرت تجسم است. شما در حال حاضر در يک وضعيت حساس و متعالي ذهن و بدن و سرشار از روحانيت درخشنده هستيد.

     ارغواني روشن شفاف نشان دهنده ي يک عشق بشر دوستانه و اتصالي قوي با آسمانهاست. ارغواني تيره و کدر احساسات دروني عميق و ذهن خيال پرداز را نشان مي دهد که غالباً با اتصال به دنياي خشن مشکل دارد. بزرگترين چالش شما اين است که ايده ها و بصيرت تان را به واقعيت فيزيکي بياوريد. معمولاً ديگران شما را غير زميني، شوريده حال و حيران در مي يابند. ارغواني رنگ چاکراي هفتم (چاکراي تاج)، سيستم عصبي خودکار و غده ي پينه آل است.

  • آيا بصيرت تان را درک مي کنيد و آيا هدف تان در اين زندگي رضايت بخش است؟
  • چه مديتيشني انجام مي دهيد تا به انرژي حياتی جهاني وصل شويد؟
  • آيا در آن واحد چنديدن مشغله شما را درگير و متشتت کرده است؟
  • آيا خودتان را زميني نگه مي داريد و از بدن فيزيکي تان مراقبت مي کنيد؟
  • آيا قادريد ايده هايتان را بيان کنيد و از آنها نتايج فيزيکي خلق کنيد؟
  • آيا به اطرافيان خود انرژي اهداء مي کنيد؟
  • آيا با عواطفتان در اتصال و ارتباط هستيد؟
ارغوانی هاله نورانی چاکرا

ویژگی‌های عملکرد شخصيت‌های ارغوانی

حیطه
توضیح
جسمانیبدن فيزيکي حساس، رنگ پريده، احتمالاً غير زميني يا غير واقع گرا، معمولاً شبيه به حور و پري
عاطفیآگاه، افسونگر، نگران، پرده نشين، زندگي در دنياي روياهاي خودشان، دوست ندارند با واقعيت خشن دنيا مواجه شوند
ذهنیتجسم کننده، هنرمند، متفکر خلاق، بصيرت، ايده آليست، ايده آل و شهودي، تخيلي، رويايي، تصويرگر
روحیعرفاني، ابعاد متعالي، حالت ژرف انديشي، حور و پري و فرشتگي
انگیزشیتجربه ي رويا و تخيل، خلاقيت ذهني و روحي
مأموریتیتجسم سازي، تجلي رؤياها در دنیای واقعی
رشدتصور، تبديل درونی رويا به واقعيت، سپس انتقال آن به جهان
ورزشیورزش هاي زميني، مديتيشن، نماز و نیایش، چي کنگ، باغباني، پياده روي
تجدید قواارتباط با انرژي روحي، بيان خلاقانه و هنري
ارتباطیتمرکز بر اتصال دروني، لطيف اما هنري
تعاملیغير قابل پيش بيني، پيروي از رهنمود درون، غير منظم، خود انگيزش
خویشاوندینياز به تنهايي، آزادي، عمدتاً ارتباط با دنياي درون، اجتماعي
اجتماعی، دوستانغير معمول، دوستان نزديک کم، روابط تصوري
جنسی، روابط خصوصیمبتکر، روشن، تجربي، الهي
مالیامنيت، انديشه غيرواقعي، چالش و مشکل براي کسب درآمد
موفقیتخلاقيت، تجسم و انتقال روياها به دنياي واقعي
حرفه ایتنها بودن، تمام حيطه هاي هنري و تجسمي، محيط آرام و پر از صلح و صفا
شغلیطراح، هنرمند، نويسنده، شاعر، درمانگر، معلم معنوي، مشاور

ذهن/ بدن

ارغواني ها ترجيح مي دهند در دنياي تخيلات خود زندگي کنند. افسونگري، افسانه، تعالي دروني، ابعاد وجودي و حور و پري، انديشه هايي است که قلب و ذهن ارغواني ها را پر ساخته است. آنها ساعات زيادي را صرف تصوراتشان مي کنند.

ارغواني ها با ذهن و عاطفه اي آزاد به مکاشفه ي انديشه ها و واقعيت هاي شدني مي پردازند. آنان مي توانند بي هيچ محدوديتي عمل کنند. هر آنچه را آنان تصور کنند، ممکن و واقعي است. اين توانايي منحصر به فرد، به آنان توانايي توليد و خلق چيزهايي تازه را مي دهد و معمولاً مرز ايده ها را مي شکند. ارغواني ها معتقدند که رؤياها به حقيقت خواهند پيوست.

ارغواني ها مي توانند انرژيها را از طريق احساس دروني قدرتمند و منحصر به فردشان ادراک کنند. بسياري از ارغواني ها توانايي ديدن يا احساس کردن دنياي ديگران و تجربه کردن واقعيت هاي متفاوت را دارند. در ارتباط با ابعاد برتر، آنان قادرند ايده ها و انديشه هايي را که وراي ادراک است، دريافت کنند. آنها انرژيهاي نافذ و امکانات روحي درمانگري را دارا هستند. اين شخصيت هاي رويا محور از لطافت موسيقي هاي عميق، نواخت باد، شمع، بخور، ژرف انديشي و نواهاي خوش، مسرور مي شوند. آنها از هر رنگ و نوايي که الهام بخش تصورات آنها باشد، لذت مي برند. آنها دوست دارند در مديتيشن، براي خودشناسي، بدن هايشان را ترک کنند.

ارغواني ها معلماني مفرّح هستند. آنان با تصاوير رنگي درون و ادراک حیرت انگيزشان، ما را به سوي سرزمين افسانه و رويا راهي مي سازند. وقتي قدرتمند هستند، قصه گو، نويسنده و هنرمندانی شگفتند. آنها استعداد دروني خوبي براي تجسم سازي عوالم عرفاني دارند؛ آنجا که ارواح و ملايک سکني مي گزينند.

ارغواني ها ما را به فراسوي واقعیت ها و محدوديت هاي خشن زندگي، به جايي سرشار از شايد هاي باور نکردني مي برند. ارغواني ها باید فارغ از بندهاي جسماني، عاطفي و فيزيکي باشند. آنها پر پرواز مي خواهند، تا بدانجا پر بکشند. آنها ناگزير به تجربه ي اين ابعاد دروني هستند که به همراه شهود يا فرشته ي حامي شان انجام مي دهند. ارغواني ها، زندگي را همچون دنيايي جادويي مي بينند که سرشار از ماجراهاست، آنها اينجايند تا قوه تخيل ديگران را برانگيزانند، تا الهام بخش حس عجيب و انديشه ي ماندگار جاودانگي باشند.

از آن جا که ارغواني ها بيشتر در دنياي دروني خويش زندگي مي کنند، رغبتي به مواجه با واقعيت زندگی ندارند. ارغواني ها نيز، واقعيت فيزيکي را همچون بسياري ديگر از افراد، خشن و ددمنشانه در مي يابند، بنابراين در جستجوي فضاها يا موقعيت هايي هستند که زندگي، سبک، راحت، زيبا و افسانه اي باشد. قوه ي تخيل، براي آنان، بُعدي واقعي از وجود است، جايي که رويا به حقيقت مي پيوندد. آنها مي دانند که افکار و اعتقادات، نقشي حياتي در خلق دنياي فيزيکي ما ايجاد مي کند. شخصيت هاي ارغواني، قادرند از تخيلات و افکارشان براي تغيير واقعيت ها استفاده کنند.

وقتي آنها قوي هستند، استعداد آن را دارند که ممکن هاي نامحدود ديگر اقليم ها را به ديگران نشان دهند. آنها توانايي آن را دارند که بصيرتشان را عملي کنند، تا جايي که زندگي دوستدارانشان را ارتقاء بخشند. آنها نياز دارند که با افراد بصري باشند؛ کساني که توانايي هاي بالقوه ي آنان را مي بينند و قادرند روياهاي آنان را به تجلي برسانند. ارغواني ها قادرند ملهم و محرک ديگران براي خلق و توليد آينده و انديشه اي تازه باشند.

آنها بيشتر با احساسات و فطرتشان زندگي مي کنند، تا با هوش شان. تفکر آنها بسيار شهودي و خلاقانه است. آنها با تحليل مرحله به مرحله و افکار و انديشه هاي خشک و ساختاري مشکل دارند.

ارغواني ها مي خواهند آزادانه واقعيت هاي تازه را تجسم و تجربه کنند. بدن جسماني آنها معمولاً حساس و شکننده است. آنها ممکن است استخوانهايي کوچک و ريز ساخت داشته باشد. ارغواني ها همچنين چندان رغبتي به فعاليت هاي جسماني و ورزش ندارند.

ارغواني ها مخلوقاتي فوق العاده حساس هستند که ادراکات حساس آنها موجب شده است که سيستم عصبي آنها بار سنگيني را به دوش بکشد. براي آنها محيطي سرشار از صلح و صفا و هماهنگي، بنيادين است. هنگامي که ارغواني ها در اتصال به بدن فيزيکي شان، در زمين مي مانند، افرادي روحي و قوي مي شوند که از قدرت تخيلشان براي روشنگري ابناء بشر استفاده مي کنند.

ارغواني هاي ضعيف براي گريز از واقعيت ها، به روياهاي روزانه پناه مي برند. آنها به سختي بين واقعيت و رويا را تشخيص مي دهند. آنها بيش از اندازه در دنياي ديگر زندگي مي کنند و بيان تصورات و همچنين در ميان گذاشتن روياهاشان با ديگران، کاري دشوار است. ارغواني هاي غير متعادل، پريشان حال و فراموش کارند. افکار و بصيرت آنان در اين دنياي مادي به نظر غيرواقعي، افسانه اي و غير ممکن است.

بيشتر ارغواني هاي ضعيف، در عملکردشان با دنياي سه بعدي، مشکلات عمده اي دارند. آنها دوست ندارند با فعاليت هاي روزانه ي زندگي همچون پرداخت صورتحساب خريد و تعامل با ديگران مواجه شوند. وظيفه ي آنان اين است که تعادل بين واقعيت فيزيکي را (که همان قوانين علمي خشک است، همان که به نظر مي رسد با قدرت تخيل غير قابل تغيير است)، با قوانين مشابه دنياي تخيل (آنجا که قوانين به امکانات نامحدود تغيير مي يابد) دريابند.

تصورات بيشتر ارغواني ها آنقدر وسيع است که مي توانند خدا را در تخيلات داشته باشند. آنها راه به ابعاد متعالي دارند، آنجا که واقعيت، اَشکال متفاوتي دارد. اگر آنها بياموزند که زميني بمانند و متمرکز شوند، در همين دنياي جسماني اتحاد با خدا را تجربه خواهند کرد. آنها گنجايش آن را دارند که پلی بين ارض و سماوات باشند.

ارغواني ها معلماني بي نظيرند، آنان قادرند ديگران را در تعالي روحي شخصي شان حمايت کنند. وقتي ارغواني ها نيروي راستين درونشان را تشخيص دهند، تراپيست و مشاوراني مافوق طبيعي مي شوند. ارغواني ها روح هايي آزاده اند که ما را جاودانه، به سوي مکاشفه ي دنياي تخيلات تطميع مي دهند.

زندگی اجتماعی

وجود ارغواني ها باعث شادي مي شود، زيرا آنها برانگيزاننده، نوآور و فوق العاده گيرا هستند. آنها خصوصيات جادويي دارند که موجب شده است از آنها فردي جذاب بسازد. ارغواني هاي نامتعادل ممکن است بي مسؤوليت، غير قابل اعتماد و سخت باشند. آنها اغلب، فراموش می کنند که نقشه هايي افسانه اي دارند و هيچ تعهدي نيز نسبت به آن قايل نيستند.

ارغواني ها گاهي اوقات پريشان حال مي شوند. چيز عجيبي نيست که ناگهان از روي صندلي برخيزند، به اتاقي ديگر بروند و ندانند که چرا اين کار را کرده اند. يا ممکن است ده دقيقه رانندگي کنند، بدون آنکه بدانند که به کجا مي روند. دوستان، همسر و همکارانشان ممکن است با آنان دچار مشکل شوند. برخي از ارغواني ها احساس گناه يا احساس کمبود مي کنند، چرا که رفتاري غير متداول دارند.

بسياري از ارغواني های قوی تلاش دارند تا خود را با قوانين و مقررات اجتماعي سازگار کنند. اما آنها بايد بفهمند که پذيرش آنچه واهي است و مانع پيروي آنها از رهنمودهاي دروني مي شود، در آنها احساس غم و اندوه را ايجاد خواهند نمود. آنها به ندرت تمايل به عضويت در تشکل هاي روحي يا خشک مذهبي نشان مي دهند. ذهن آنها آزاد است و واقعيت محدود نمي تواند به آن افسار بزند.

خویشايندی و صميميت

ارغواني ها نياز به همسري آگاه و در عين حال فهميده دارند. از آنجا که آنان با زميني بودن و واقعيت هاي آن مشکل دارند، همسر آنان مجبور است ثبات مادي را ايجاد کند. وقتي همسرشان با متانت، مهرباني و احترام  با آنان رفتار کند، آنان نيز در مقابل مشوق، سپاسگزار و فداکار خواهند بود و افسانه هاي جادويي شان را با بزرگواري، با او قسمت خواهند کرد.

ارغواني ها الزاماً نيازي به نزديک بودن به ديگران ندارند. همين طور ميلي به تغذيه ي عاطفي يا اجتماعي از طرف دوستان و خانواده ندارند. آنها به فضاي خالي کافي، بدون هر گونه اجبار یا قانون در پيرامونشان نیاز دارند، تا بتوانند آزادانه در دنياي خودشان زندگي کنند. خويشاوندي براي آنان در اولويت نيست، چرا که زندگي در رويا و تخيل آنها را سيراب مي سازد.

ارغواني ها در برقراري رابطه عشقي، تجربي و خلاق هستند و دوست دارند که در خلال رابطه ي جنسي، خيال پردازي کنند. آنها معمولاً بدنشان را رها مي کنند و راهي ابعاد ديگر مي شوند. عاشق شدن براي آنان يک تجربه ي روحي است. اگر همسر آنان، آگاه، حمايت گر و با نشاط باشد، آنها از رابطه ي جنسي و ايجاد يک تجربه ي عرفاني سرشار از لذت غيرقابل تصور، لذت مي برند.

آنها به خاطر سيستم فيزيکي و عاطفي شکننده اي که دارند همسرشان را با بيشترين دقت انتخاب مي کنند. رابطه ي جنسي براي آنها تجربه اي بسيار شديد و قوي است و اگر همسر آنها آگاه به ميزان ارتعاشات آنها نباشد، به راحتي مي تواند منجربه يک ضربه روحي – عاطفي گردد. يک رابطه ي جنسي سالم به آنان اجازه مي دهد تا بدن فيزيکي شان را احساس کنند، در حالي که هنوز با روياهاي دروني شان در ارتباطند. خويشاوندي، آينه اي آکنده از درون بيني را براي آنها مهيا مي سازد. متمرکز و زميني ماندن براي آنان دشوار است، و يک خويشاوندي مسالمت آميز به تعادل بخش عاطفي و روحي با بدن فيزيکي شان کمک مي کند.

ممکن است ارغواني ها جذب تمام رنگ ها شوند، اما ایشان در تداوم رابطه ی خويشاوندي کاملاً مشکل دارند. قرمز، قرمز پررنگ، نارنجي و زرد بيشتر فيزيکي، فعال و نوآور هستند، از سوي ديگر ارغواني از مکاشفه ي افکار در ذهن آنها لذت مي برد. نارنجي – زرد ممکن است براي ارغوانيِ تخيل گرا و هنرمند، بيش از حد واقع گرا و ذهني باشد.

ارغواني ها بازيگوشي هاي زردها را دوست دارند. سبزها و سبزهاي پررنگ از ارتباط با ارغواني ها لذت مي برند، چرا که فعاليت ذهني و خلاقيتشان در کنار آنان برانگيخته مي شود. آبي ها و ارغواني ها معمولاً با هم سازگارند اما ممکن است فقدان مسير و قدرت در رابطه شان پيش آيد. بنفش ها و سفيد ها نقاط مشترک زيادي با ارغواني هاي رويايي و روحي متمرکز دارند و نيز مي توانند به يکديگر کمک کنند تا زميني باشند.

اگر ارغواني ها آزادي و حمايت کافي در ارتباط داشته باشند، مهربان و فداکار، درها را به سوي دنياي باور نکردني روياها مي گشايند.

امور مالی و شغلی

هرجا که قوه­ي تخيل، رؤيا و تفکر بصري مورد نياز است، ارغواني هم حاضر است. بسياري از ایشان در تخصص هاي هنري يا هنرهاي اجرايي، سرآمد هستند، اموری همچون نويسندگي و هنرپيشگي يا تجلی رویاها به عالم واقعیت از راه پردازش آزادانه و خلاقانه، در ید ارغوانی هاست. آنها به واسطه ي قدرت تخيل و بصيرتي که دارند، توانايي منحصر به فردي در رهنمون کردن مردم به وادي تخيل دارند؛ تخیلی که زنده به احساس، اشتياق و جادو است. در درمان و تراپي، ارغواني ها، قادرند توانايي و تجارب روحي شان را با دانش عوالم درون، توأمان سازند، و به ديگران مدد و حمايت عرضه دارند.

ارغواني ها با تکيه بر نوآوري و تازه انديشي شان بر موانع فايق مي آيند. از آنجا که آنها تخيلي غني دارند، مي توانند راه حل هايي غير متداول، يعني همان چيزي که به نظر ديگران غير واقعي است، ارائه دهند. آنها در پيدا کردن راه حل ها بسيار نوانديش هستند، اما از آنجا که بسيار اتري هستند، کار فيزيکي لازم را براي اتمام پروژه انجام نمي دهند. آنها بايد گروهي تکنيکي قدرتمندی را براي به ظهور رساندن بصيرت هاشان، در پيرامونشان داشته باشند.

وقتي ارغواني ها ضعيف مي شوند، اصلاً نمي خواهند با موانع روبرو شوند. آنها به دنياي خيال پناه مي برند، فقط به خاطر اين که رنجشي نيابند. آنها مسايل را خلاقانه و شهودي حل مي کنند، به همین خاطر کار ذهني بسيار و تحلیل و تفکر، به راحتي مي تواند فشار سنگيني به سيستم عصبي آنان وارد سازد.

ارغواني ها در مواجه با پول، مشکلات عديده اي دارند. درآمد يک چالش است و آنها پول را به سرعت خرج مي کنند. آنها دوست دارند از طرف ديگران حمايت شوند و کماکان، ديگري روز مرگي را بسازد و صورت حساب ها و ديگر مخارج را بپردازد. يکي از وظايف ارغواني ها اين است که بياموزند که تخيلات و تمرکزشان را بر موقعيت مالي شان معطوف دارند.

آنها ممکن نيست مجذوب موقعيت هاي کاري بالايي شوند که تنش زا باشد. آنها حساس و دوستانه اند و در محيط هاي آرام و دور از تنش بهتر کار مي کنند. آنها تمايلي به مشاغل اداري منظم يا تحليلي و ذهني ندارند. آنان بايد فعاليت هايي برگزينند که قدرت تخيل بديع و روياهاشان را همگرا سازد.

برخي از مشاغل ارغواني ها عبارت است از: قصه گو، هنرمند، نويسنده، بازيگر نمايش، هنرپيشه، رقصنده، طراح، دکوراتور، معلم يا درمانگر معنوي.

سلامت، بهبود و رشد

براي ثبات قدرت، ارغواني نياز به درک اهميت واقعيت فيزيکي دارد. براي او يادآوري اينکه ما در اين کره خاکي زاده شده ايم، تا تمام جنبه هاي زندگي را در زندگي سه بعدي جهان فيزيکي تجربه کنيم، کاري دشوار است. تا زمانيکه آنها اشتياق کافي را براي مواجه با دنياي واقعيت و ماندن در بدنشان داشته باشند، مي توانند زندگي سرشار و لذت بخشي داشته باشند. آنها نياز به کشف ديگر عوالم و بودن در رويا و تخيل دارند. آنها بايد تصوراتشان را در عالم فيزيکي نيز بيان دارند.

به همان دليلي که ديگران به خواب نياز دارند، ارغواني ها به گريز به عالم خيال نياز دارند. آنها غالب اوقات به ژرف انديشي و آرامش نياز دارند. ايجاد يک محيط آرام، جايي که وقت زيادي براي تفکر و تجسم تازه ي عوالم خيالي داشته باشند، براي آنها، يک نياز اساسي است. آنها بايد به طور مداوم از اضطراب ناشي از دنياي فيزيکي تخلیه شوند.

مديتيشن و تجسم سازي، انديشه هاي آشناي آنان است. آنان بايد به چاکراي پاييني يعني مرکز بقا در لايه ي مادي، خويشاوندي و کالبد عواطف، جنسيت، عزت نفس و شخصيت شان نيز متصل شوند. اين کار، آنها را در مواجه با زندگي و همچنين در بيان خلاقيت و قدرت دروني، موفق مي کند. هرچه ارغواني ها زميني تر شوند، بيشتر مي توانند روياهاشان را به واقعيت برسانند.

ارغواني ها چندان به کالبد فيزيکي شان پيوند ندارند. آنها معمولاً استخوان هايي کوچک و شکننده دارند. از آنجا که ارغواني ها با زميني بودن مشکل دارند، نياز به مراقبت بيشتري از جسمشان دارند. تمرين هايي همچون، پياده روي، باغباني، شنا و ديگر اشکال فعاليت هاي جسماني آرام به ارغواني ها کمک خواهد کرد که به کالبد فيزيکي شان متصل شوند.

قدرت خيال، ابزاري قدرتمند براي درمان خود و ديگران است. زندگي آگاهانه در عوالم درون و در عين حال اتصال مداوم به کالبدها و واقعيت سطح فيزيک، کار دشواري است که به هر حال ارغواني ها بايد براي ايجاد تعادل از عهده ي آن برآيند.

ارغواني ها عاشق اين هستند که مکاني مقدس با عود، بخور، شمع، نور، رنگ، گل و گياه و موسيقي بيارايند، تا بدين طريق تجارب جادويي شان را از سفرهاي الهام بخش روحي حفظ نمايند.

تا وقتي که ارغواني ها وصل به عوالم بالا هستند، از تفکر خيالي الهام مي گيرند و انديشه هاي نو پديد مي آورند، شادمان و خرسند خواهند بود و تأثيری قدرتمند بر خود و کره خاکي خواهند داشت.

بالا
error: Content is protected !!